MAGICAM วิธีการตั้งค่าการคืนค่า

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู คืนค่า แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู คืนค่า แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกที่ ยกเลิกทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK5. เลือกที่ ยกเลิกทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม OK6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูล,รอสักครู่7. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูล,รอสักครู่ 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป