MAGICAM วิธีการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK  3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม OK
5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสความปลอดภัย แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ลง5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสความปลอดภัย แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป