MAGICAM วิธีกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 2.เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK2.เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK
3. ให้ทำการใส่ รหัส ของผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง3. ให้ทำการใส่ รหัส ของผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 4.  เลือกที่เมนู ชื่อ กดปุ่ม ดอกจันทร์ เพื่อทำการเลือกภาษา4.  เลือกที่เมนู ชื่อ กดปุ่ม ดอกจันทร์ เพื่อทำการเลือกภาษา
5. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบ5. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบ 6. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK6. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK
7. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง7. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง 8. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก8. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
9. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK9. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK 10. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง10. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
11. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK11. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 12. เลือกที่เมนู เขียนบัตร กดปุ่ม OK12. เลือกที่เมนู เขียนบัตร กดปุ่ม OK
13. ให้ทาบบัตรของผู้ดูแลระบบ13. ให้ทาบบัตรของผู้ดูแลระบบ 14. หน้าจอแสดง อ่านข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก14. หน้าจอแสดง อ่านข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล 16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK
17. เลือกที่ ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK17. เลือกที่ ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK 18. หน้าจอแสดง ถ่ายแล้ว อีกครั้ง ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู18. หน้าจอแสดง ถ่ายแล้ว อีกครั้ง ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู
19. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK19. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 20. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่20. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป