MAGICAM วิธีตั้งค่าการพักหน้าจอของเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4.เลือกที่เมนู อื่น ๆ แล้วกดปุ่ม OK4.เลือกที่เมนู อื่น ๆ แล้วกดปุ่ม OK
5. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง5. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง 6.  เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6.  เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป