MAGICAM วิธีตั้งค่า วันที่และเวลา

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลื่อนลูกศรไปทางขวามือ เลือกเมนู วัน/เวลา กดปุ่ม OK3. เลื่อนลูกศรไปทางขวามือ เลือกเมนู วัน/เวลา กดปุ่ม OK 4. ให้ทำการตั้งค่า วันที่และเวลา เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง4. ให้ทำการตั้งค่า วันที่และเวลา เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วกดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วกดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป