MAGICAM วิธีตั้งลายนิ้วมือให้เป็น 9X หรือ 10X

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ลง5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK 8. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วให้ทำการ เปิด-ปิด เครื่องใหม่ จากนั้นลายนิ้วมือจะเปลี่ยนจาก 9X เป็น 10X8. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วให้ทำการ เปิด-ปิด เครื่องใหม่ จากนั้นลายนิ้วมือจะเปลี่ยนจาก 9X เป็น 10X
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป