MAGICAM วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องMagicam
 1.  กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1.  กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม OK
5. หน้าจอจะแสดง รายชื่อทั้งหมดให้กดปุ่ม M5. หน้าจอจะแสดง รายชื่อทั้งหมดให้กดปุ่ม M 6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
7. ให้ใส่ รหัสและชื่อ ของผู้ใช้แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7. ให้ใส่ รหัสและชื่อ ของผู้ใช้แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
9. แถบสีน้ำเงิน จะแสดงที่รหัสของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา จากนั้นให้กดปุ่ม M9. แถบสีน้ำเงิน จะแสดงที่รหัสของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา จากนั้นให้กดปุ่ม M 10. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK10. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
11. หน้าจอแสดง ลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการลบ11. หน้าจอแสดง ลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการลบ 12. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ารหัสของผู้ใช้ได้ถูกทำการลบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่12. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ารหัสของผู้ใช้ได้ถูกทำการลบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป