MAGICAM วิธีการทดสอบเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK
5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK 8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดกปุ่ม OK8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดกปุ่ม OK
9. หน้าแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ทำการลองกดปุ่มใดๆ แล้วกดปุ่ม OK9. หน้าแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ทำการลองกดปุ่มใดๆ แล้วกดปุ่ม OK 10.  หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ทำการลองสแกนลายนิ้วมือ แล้วกกดปุ่ม OK10.  หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ทำการลองสแกนลายนิ้วมือ แล้วกกดปุ่ม OK
11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วกกดปุ่ม OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วกกดปุ่ม OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป