MAGICAM วิธีการดูข้อมูลเครื่อง

1.  กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1.  กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม OK 4. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อดูข้อมูลของเครื่องสแกน เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่4. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อดูข้อมูลของเครื่องสแกน เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป