MAGICAM วิธีการส่งข้อความจากเครื่องไป Flash Drive

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK 4. เลือกเมนูส่งข้อมูล กดปุ่ม OK4. เลือกเมนูส่งข้อมูล กดปุ่ม OK
5. เลือกที่เมนู ส่งข้อความ แล้วกดปุ่ม OK5. เลือกที่เมนู ส่งข้อความ แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดง ส่งข้อมูลสำเร็จ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่6. หน้าจอแสดง ส่งข้อมูลสำเร็จ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป