MAGICAM วิธีการเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องเป็น Thai / Eng

รูปหน้าเครื่องMagicam
2014-05-16 10-20-361. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2014-05-16 10-21-272. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
2014-05-16 17-02-453. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 2014-05-16 17-03-334. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม OK
2014-05-16 15-13-525. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อ ทำการเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง 2014-05-16 15-14-276. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
2014-05-16 15-15-097. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม OK 2014-05-16 15-16-24 8. จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่แล้วให้ทำการ ปิด-เปิดเครื่อง ใหม่
2014-05-16 15-18-31
9. หลังจากที่ทำการเปิดเครื่องใหม่แล้วจะเห็นได้ว่าหน้าจอได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป