MAGICAM วิธีดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK 4. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วัน เดือน ช.ม ที่ต้องการดูเวลาที่บันทึก เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง4. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วัน เดือน ช.ม ที่ต้องการดูเวลาที่บันทึก เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเวลาที่ผู้ใช้ทำการบันทึกในแบบแนวนอน ถ้าหากต้องการดูเป็นแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม OK6. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเวลาที่ผู้ใช้ทำการบันทึกในแบบแนวนอน ถ้าหากต้องการดูเป็นแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม OK

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป