MAGICAM วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บผู้ใช้ และบันทึกรายการ

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม OK 4. หน้าจอจะแสดงให้เห็น จำนวนของผู้ใช้และข้อมูลการบันทึกรายการ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่4. หน้าจอจะแสดงให้เห็น จำนวนของผู้ใช้และข้อมูลการบันทึกรายการ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป