MAGICAM วิธีลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา

2014-05-16 10-20-361. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2014-05-16 10-21-272. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
2014-05-16 17-08-42 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK
 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK  6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง ลบแล้ว ให้กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป