MP-5900 วิธีกำหนดสิทธิ์กะการทำงานของผู้ใช้

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ กดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ กดปุ่ม OK
5. หน้าจอจะแสดงให้เห็นรายชื่อของผู้ใช้ทั้งหมด กดปุ่ม MENU5. หน้าจอจะแสดงให้เห็นรายชื่อของผู้ใช้ทั้งหมด กดปุ่ม MENU 6. เลือกที่เมนู ค้นหา กดปุ่ม OK6. เลือกที่เมนู ค้นหา กดปุ่ม OK
7. ใส่รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7. ใส่รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK8. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK
9. หน้าจอแสดงให้เห็นผู้ใช้ที่ทำการค้นหา กดปุ่ม MENU9. หน้าจอแสดงให้เห็นผู้ใช้ที่ทำการค้นหา กดปุ่ม MENU 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข กดปุ่ม OK10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข กดปุ่ม OK
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Set Shift กดปุ่ม OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Set Shift กดปุ่ม OK 12. ให้เลือกกะการทำงานแล้วกดปุ่ม OK12. ให้เลือกกะการทำงานแล้วกดปุ่ม OK
13. ให้เลือกกะการทำงานที่ตั้งไว้กดปุ่ม OK13. ให้เลือกกะการทำงานที่ตั้งไว้กดปุ่ม OK 14. หน้าจอแสดงให้เห็นชื่อของกะการทำงานที่เลือกให้กับผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม ESC  14. หน้าจอแสดงให้เห็นชื่อของกะการทำงานที่เลือกให้กับผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม ESC  
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป