การใช้งานเบื้องต้น

วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานเครื่องบันทึกเวลา
1. ทำเอกสารรายชื่อผู้ใช้งาน
2. กำหนดเงื่อนไขการทำงานของผู้ใช้งาน
3. ลงทะเบียนลายนิ้วมือ
4.การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ากับซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์
5. ดึงข้อมูลลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือมายังซอฟแวร์
6. ปรับรหัสประจำตัว (ID) ให้เป็นชื่อตามเอกสารรายชื่อผู้ใช้งาน และ กำหนดค่าต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
7. กำหนดแผนกหรือฝ่ายให้กับผู้ใช้งาน
8. สร้างตารางเวลา
9. การกำหนดวันหยุดของบริษัท
10. การลาของพนักงาน
11. การกำหนดวันลาหยุดของพนักงาน
12. การลืมลงเวลาเข้า – ออกงาน
13. การเข้างานสาย – กลับก่อน
14. การกำหนดระเบียบการลงเวลาทำงาน
15. การตรวจสอบพนักงานที่อยู่ในหน้าที่
16. การคำนวณผล การลงเวลาทำงาน
17.วิธีการลบข้อมูลผู้ใช้บนเครื่องสแกนและฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม