Soyal 701 Client วิธีการ Back Up ข้อมูล

ไปที่เมนู Setting แล้วเลือก Back Up Restore
04-03-2014 17-57-47

จากนั้นให้กดปุ่ม File Path แล้วทำการเลือกที่เก็บข้อมูลแล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 17-58-01

แล้วให้กดปุ่ม Backup
04-03-2014 17-58-12