Warp X คู่มือการใช้งาน

 1. บทนำ
  1. รายละเอียดของคู่มือ
  2. แนะนํา
  3. การวางลายนิ้วมือ
  4. รายละเอียดของโปรแกรม
  5. การติดต้ังโปรแกรม
  6. ฐานข้อมูลของโปรแกรม Warp X_Client
  7. หน้าหลักของโปรแกรม Warp X_Client
 2. Quick Start
  1. ขั้นที่ 1: การติดตั้งเครื่อง
  2. ขั้นที่ 2: การค้นหาเครื่องในโปรแกรม
  3. ขั้นที่ 3: การเพิ่มเครื่องในโปรแกรม
  4. ขั้นที่ 4: เพิ่ม Server (Zone)
  5. ขั้นที่ 5: เพิ่มประตู
  6. ขั้นที่ 6: เพิ่มแผนที่
  7. ขั้นที่ 7: การใช้งาน Warp Server
  8. ขั้นที่ 8: การตั้งค่า Warp Server
  9. ขั้นที่ 9: การใช้งาน Warp monitor
  10. ขั้นที่ 10: การตั้งค่า Map Zone
 3. โปรแกรม Warp X_Client
  1. เข้าสู่โปรแกรม Warp X_Client
  2. หน้าหลักของโปรแกรม
  3. กํานหนดค่าบริษัท
  4. รายละเอียดพนักงาน
  5.  ข้อมูลบัตร
  6. รายการเครื่องสแกน
  7. กําหนดสิทธิ์การเข้าออก
  8. นําเข้าบันทึกเวลาการเข้า – ออก
  9. เวลาทํางาน
  10. รายงาน
  11. ระบบ
  12. ผู้ดูแลระบบ
 4. โปรแกรม Warp Server
  1.  ฐานข้อมูล
  2.  System Config
  3.  Boot UP Setting
  4.  Parameter
  5. เริ่มต้นการใช้งานโปแกรม
 5. โปรแกรม Warp Monitor
  1. การตั้งค่าการใช้งาน
  2. การตั้งค่าโปรแกรมให้แสดงรูปพนักงาน
  3. การดู Log ในแต่ละประตู