Category Archives: Secure E21C

Secure E21C

E-21 วิธีลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยันในการลบ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยันในการลบ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง

29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วันที่ ที่ต้องการดู แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  5. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วันที่ ที่ต้องการดู แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 
 7. หน้าจอจะแสดงให้เห็น เวลาที่ผู้ใช้ใด้ทำการบันทึกไว้ หากต้องการดูแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอจะแสดงให้เห็น เวลาที่ผู้ใช้ใด้ทำการบันทึกไว้ หากต้องการดูแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเป็นแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเป็นแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากบันทึก

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จอแสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จอแสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. ให้ทำการตั้งค่าเมนู นาฬิกา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. ให้ทำการตั้งค่าเมนู นาฬิกา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 
 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กด OK เพื่อกลับ 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กด OK เพื่อกลับ
9. เมื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ 9. เมื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ 10. หลังจากทำการสแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าได้มีรูป นาฬิกาขึ้นมาหลังจากทำการสแกน 10. หลังจากทำการสแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าได้มีรูป นาฬิกาขึ้นมาหลังจากทำการสแกน
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีตั้งลายนิ้วมือให้เป็น 9X หรือ 10X

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วทำการ เปิด-ปิดเครื่อง ใหม่ 9. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วทำการ เปิด-ปิดเครื่อง ใหม่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีตั้งค่าการพักหน้าจอของเครื่องสแกน

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ พักเครื่อง แล้วให้ทำการตั้งค่าการพักเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ พักเครื่อง แล้วให้ทำการตั้งค่าการพักเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 
 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นหน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นหน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีการตั้งค่า Web Setup ที่เครื่องสแกน

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setup แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setup แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น IP Mode แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น IP Mode แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. ให้ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ให้ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีการลบผู้ดูแล

29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม M/OK6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม M/OK
 7. หน้าจอจะแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอจะแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 การจัดการ Work Code (รหัสWC)

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูเลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู รหัส WC แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู รหัส WC แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม M/OK แล้วเลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม M/OK แล้วเลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK 
 7. ในช่อง NO. ให้ใส่ WorkCode เป็นตัวเลข เสร็จแล้ว กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ในช่อง NO. ให้ใส่ WorkCode เป็นตัวเลข เสร็จแล้ว กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดงให้เห็น รหัส WC ที่ทำการตั้งไว้แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 9. หน้าจอแสดงให้เห็น รหัส WC ที่ทำการตั้งไว้แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 10. เมื่อสู่หน้าจอเวลาและวันที่แล้ว ให้กดปุ่ม 0 เพื่อทำการเลือก Work Code แล้วกดปุ่ม M/OK 10. เมื่อสู่หน้าจอเวลาและวันที่แล้ว ให้กดปุ่ม 0 เพื่อทำการเลือก Work Code แล้วกดปุ่ม M/OK
 11. ให้วางนิ้วมือ 11. ให้วางนิ้วมือ 12. วางนิ้วมือเพื่อทำการบันทึกเวลา 12. วางนิ้วมือเพื่อทำการบันทึกเวลา
13. แสดง ข้อมูลภาพพนักงาน และ รหัสพนักงาน เมื่อข้อมูลถูกต้อง 13. แสดง ข้อมูลภาพพนักงาน และ รหัสพนักงาน เมื่อข้อมูลถูกต้อง
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล และผู้ใช้งานทั่วไป

29-04-2014 11-44-48
กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 2. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
3. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK3. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ใส่ รหัส ของผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง4. ให้ใส่ รหัส ของผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่เมนู ชื่อ5. เลือกที่เมนู ชื่อ 6. กดปุ่ม ดอกจันทร์ หน้าจอจะแสดงให้เห็นภาษาที่เลือก 6. กดปุ่ม ดอกจันทร์ หน้าจอจะแสดงให้เห็นภาษาที่เลือก
7. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK8. เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK
9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK
12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง
13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK 14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนจาก ผู้ใช้เป็นผู้ดูแล14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนจาก ผู้ใช้เป็นผู้ดูแล
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 16. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่16. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

E-21 วิธีแก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M/OK
7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK
13. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง13. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง 14. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC 14. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 16. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ทำการแก้ไขแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 16. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ทำการแก้ไขแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป