Category Archives: WS-600

WS-600

WS-600 วิธีแก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องWS-600
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK
 5. หน้าจอจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดของเครื่องสแกน แล้วกดปุ่ม M/OK 5. หน้าจอจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดของเครื่องสแกน แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. ใส่รหัสของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ใส่รหัสของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 9. แถบ สีน้ำเงิน จะมาอยู่ตรงที่รหัสของผู้ใช้ที่เลือก แล้วกดปุ่ม M/OK 9. แถบ สีน้ำเงิน จะมาอยู่ตรงที่รหัสของผู้ใช้ที่เลือก แล้วกดปุ่ม M/OK 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK
11. เลือกที่ บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 11. เลือกที่ บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 12. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการเก็บลายนิ้วมือ 12. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการเก็บลายนิ้วมือ
 13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 14. หน้าจอจะแสดงให้เห็นจำนวนนิ้วของรหัสที่เพิ่ม เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับหน้าจอเวลาและวันที่ 14. หน้าจอจะแสดงให้เห็นจำนวนนิ้วของรหัสที่เพิ่ม เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับหน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

 

 

WS-600 วิธีลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่อง

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK
 5. เลือกที่ ลบการลงเวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่ ลบการลงเวลา แล้วกดปุ่ม M/OK  6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีการทดสอบเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK  3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. เลือกที่ ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่ ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK
5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ลองกดปุ่มใดๆที่หน้าเครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 9. หน้าจอแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ลองกดปุ่มใดๆที่หน้าเครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK  10. หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK
11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก

WS-600 วิธีการดูข้อมูลเครื่อง

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 4. หน้าจอจะแสดง ข้อมูลต่างๆของเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา 4. หน้าจอจะแสดง ข้อมูลต่างๆของเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา 
5. หน้าจอจะแสดง ชื่อเครื่อง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 5. หน้าจอจะแสดง ชื่อเครื่อง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีการเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องเป็น Thai / Eng

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการ เปลี่ยนภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการ เปลี่ยนภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอจะแสดง เริ่มระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอจะแสดง เริ่มระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. กดปุ่ม ปิดเครื่องค้าง 3 วินาที  8. กดปุ่ม ปิดเครื่องค้าง 3 วินาที 
 9. ทำการ เปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วเข้าสู่เมนูหลัก โดยการวางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง 9. ทำการ เปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วเข้าสู่เมนูหลัก โดยการวางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง 10. ในที่นี่จะเห็นได้ว่าเมนูหลักได้ทำการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว 10. ในที่นี่จะเห็นได้ว่าเมนูหลักได้ทำการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากบันทึก

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอจะแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กดOK เพื่อกลับ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ หลังจากนั้นให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอจะแสดงรูป นาฬิกา หลังจากที่สแกนลายนิ้วมือเสร็จ 7. หน้าจอจะแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กดOK เพื่อกลับ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ หลังจากนั้นให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอจะแสดงรูป นาฬิกา หลังจากที่สแกนลายนิ้วมือเสร็จ
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีตั้งค่าการพักหน้าจอของเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 4. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 6. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา แล้วเลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา แล้วเลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK
 5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสผ่าน เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสผ่าน เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป

WS-600 วิธีตั้งค่า วันที่และเวลา

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 3. เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ทำการตั้งค่า วันและเวลา 4. ให้ทำการตั้งค่า วันและเวลา
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป