E-21 VDO Quick Guide

ICT : Secure E21 Finger Scan Time Attendance

e21c_fingerscan_time_attendance

การเข้าสู่เมนูเครื่อง

 • อธิบายปุ่มการทำงานหน้าเครื่องสแกน

วิธีการจัดการผู้ใช้

 • ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล
 • ขั้นตอนการเก็บลายนิ้วมือของผู้ใช้
 • ขั้นตอนการแก้ไขลายนิ้วมือผู้ใช้
 • ขั้นตอนการลบผู้ดูแลระบบ
 • ขั้นตอนการลบผู้ใช้

การตั้งค่าระบบ

 • ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address
 • ขั้นตอนการตั้งค่า Web Setup
 • ขั้นตอนการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ
 • ขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และเวลา
 • ขั้นตอนการตั้งค่าการพักหน้าจอ
 • ขั้นตอนการตั้งค่าระดับเสียงของลำโพง
 • ขั้นตอนการตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากการบันทึก
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาจากไทยเป็นEng
 • ขั้นตอนการดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกน
 • ขั้นตอนการดูข้อมูลเครื่อง
 • ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสแกน
 • ขั้นตอนการลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องสแกน
 • ขั้นตอนการลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่องสแกน

การนำเข้า / ส่งออกข้อมูล ผ่าน USB

 • ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive
 • ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive
 • ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลบันทึกเวลาจาก Flash Drive
 • ขั้นตอนการส่งออกข้อความไปที่ Flash Drive
 • ขั้นตอนการนำเข้าข้อความจาก Flash Drive
 • ขั้นตอนการส่งออกรูปผู้ใช้ไปที่ Flash Drive
 • ขั้นตอนการนำเข้ารูปผู้ใช้จาก Flash Drive