Secure E21C

ICT : Secure E21C Finger Scan Time Attendance

e21c_fingerscan_time_attendance 

การเข้าสู่เมนูเครื่อง

การจัดการผู้ใช้

การตั้งค่าระบบ

การนำเข้า / ส่งออกข้อมูล ผ่าน USB