รายละเอียดพนักงาน

1. เพิ่มพนักงาน เมื่อต้องการที่จะเพิ่มพนักงานใหม่ เมื่อกดปุ่มนี้จะปรากกฎหน้าจอ

2014-04-22 11-07-48

1.ปุ่ม [ลูกศรก่อนหน้า/ถัดไป]ใช้เลื่อนเพื่อค้นหาพนักงานที่ต้องการ
2. ปุ่ม [เพิ่ม] กดปุ่มเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มพนักงานคนใหม่
3. ปุ่ม [แก้ไข] ใช้เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของพนักงาน
4. ปุ่ม [บันทึก] ใช้บันทึกข้อมูลพนักงาน
5. ปุ่ม [ลบ] สําหรับลบข้อมูลพนักงาน
6. ปุ่ม [ยกเลิก] สําหรับยกเลิกข้อมูลพนักงาน
7. ปุ่ม [ข้อมูลบนเครื่อง] สําหรับตรวจสอบว่าข้อมูลพนักงานที่ส่งไปยังเครื่องสแกนถูกส่งไปเรียบ แล้วหรือไม่
8. ปุ่ม [ส่งข้อมูล (เลือกเครื่อง)] ส่งข้อมูลพนักงานไปเครื่องสแกนโดยเลือกส่งตามกลุ่มที่เลือก
9. ปุ่ม [ลบข้อมูล (เลือกเครื่อง)] ลบข้อมูลพนักงานจากเครื่องสแกน
10. ปุ่ม [ส่งข้อมูล (ตามกลุ่มผู้ใช้งาน)] ส่งข้อมูลพนักงานไปเครื่องสแกนตามกลุ่มการใช้งาน
11. ปุ่ม [ลบข้อมูล (ตามกลุ่มผู้ใช้งาน)] ลบข้อมูลพนักงานตามกลุ่มการใช้งาน
12. ปุ่ม [Read Mifare Card Auto] ใช้สําหรับอ่านรหัสบัตร (กรณีที่ใช้ EM Card Reader / Mifare Card Reader)
13. ปุ่ม [Add Card History] ใช้ในกรณีเก็บประวัติการใช้งานบัตรของพนักงาน
14. ปุ่ม [กลุ่มผู้ใช้งาน] กําหนดกลุ่มการใช้งานของพนักงาน
15. ปุ่ม [สถานะ การใช้งานเครื่องสแกน] กําหนดลักษณะการใช้งานของพนักงานได้ว่าแต่ละบุคคลใช้ ลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส ฯลฯ
16. ปุ่ม [ Capture ] ใช้สําหรับถ่ายภาพพนักงานในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีกล้อง
17. ปุ่ม [ เพิ่มรูป ] ใช้สําหรับเพิ่มรูปพนักงานกรณีที่มีไฟล์รูปอยู่แล้ว
18. ปุ่ม [ ลบรูป ] ใช้สําหรับลบรูปพนักงาน

                           ข้อมูลจําเป็นที่ต้องใส่ หน้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสแกน
– รหัสสแกน ต้องเป็นตัวเลขเท่านันได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก แต่หลักที่ 10 ตัวเลขต้อง ไม่เกิน 4294967295
– รหัสพนักงาน อาจเหมือนหรือรหัสสแกนก็ได้ หรือไม่เหมือนก็ได้สามารถใส่ ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร รหัสพนักงานของแต่ละคนต้องไม่ซ้ํากันและไม่ควร เปลี่ยนแปลง
– ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
– ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
– ช่วงวันที่เข้าออก คือสามารถกําหนดวันเวลาที่ต้องการให้เข้า/ออกประตูได้ ถ้าต้องการใช้งานหัวข้อนี้ให้เลือกเป็น Enable และกําหนดช่วงวันที่ที่สามารถเข้า ออกได้
– กลุ่มผู้ใช้งาน คือกลุ่มของเครื่องสแกนที่ต้องการส่งข้อมูลของพนักงานไปยัง เครื่องที่กําหนดไว้
– สถานะการใช้เครื่อง คือ กําหนดลักษณะการใช้งานของพนักงานกับเครื่อง

1. F and P หมายถึง ใช้ลายนิ้วมือและบัตรร่วมกัน
2. F หมายถึง ใช้ลายนิ้วมืออย่างเดียว
3. P หมายถึง ใช้รหัสผ่านอยางเดียว
4. F or P หมายถึง ใช้ลายนิ้วมือ หรือ รหัสผ่านอย่างใดอย่างหนี่ง
5. Only Card หมายถึง ใช้บัตรอย่างเดียว
6. Only External Reader
7. Match On Card หมายถึง ให้อ่านลายนิ้วมือที่อยู่บนบัตร (อยู่ที่รุ่น ของเครื่องสแกน)
8. F or C หมายถึง ใช้ลายนิ้วมือ หรือ บัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
9. F and C หมายถึง ใช้ลายนิ้วมือและบัตรร่วมกัน
10. F and C and P ใช้ลายนิ้วมือ, บัตร และรหัสผ่านร่วมกัน

- สถานะ
1. ถ้าสถานะของพนักงานเป็น Activate คือพนักงานสามารถใช้เครื่อง ได้ตามปกติ
2. ถ้าสถานะของพนักงานเป็น Deactivate คือพนักงานไม่สามารถใช้ เครื่องได้ในขณะนั้น
หมายเหตุ ข้อมูลพนักงานที่ไม่ควรแก้ไข คือ รหัสพนักงาน หน้าข้อมูลทั่วไป ใส่ข้อมูลฝ่าย, กอง, แผนก, ตําแหน่ง และที่อยู่

2014-04-22 11-09-55

หน้าเก็บลายนิ้วมือ
– ต้องทําการบันทึกข้อมูลก่อนทุกครั้งถึงจะเก็บลายนิ้วมือได้
– คือการเก็บลายนิ้วมือของพนักงานผ่านหัวอ่านลายนิ้วมือที่เป็น Usb (Biomini) แล้วส่งไปยังเครื่องสแกนต่อไป
– ถ้ารูปวงรีเป็นสีขาวและมีข้อความ “Empty” แสดงว่ายังไม่มีการเก็บลายนิ้วมือ
– พนักงาน 1 คนจะเก็บได้ 2 ลายนิ้วมือ

2014-04-22 11-10-17

- เมื่อต้องการเก็บลายนิ้วมือที่ 1 ให้กดปุ่ม “นิ้วมือที่ 1” จะปรากฏหน้าจอ

2014-04-22 11-14-51

- ถ้าโปรแกรมติดต่อหัวอ่านได้ลายนิ้วมือได้จะขึ้นข้อความว่า “การติดต่อเครื่อง สแกน 1 สําเร็จ”   แต่ถ้าติดต่อหัวอ่านลายนิ้วไม่ได้จะขึ้นข้อความว่า “การ ติดต่อเครื่องสแกนผิดพลาด” ให้ทําการตรวจอีกครั้ง
– ให้วางนิ้วมือลงบนหัวอ่านจนแสดงรูปลายนิ้วและเปอร์เซ็นต์ดังรูป
– ถ้าพิจารณาแล้วคิดว่าลายนิ้วมือใช้ได้ให้กดปุ่ม [บันทึก]
– แต่ถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือใหม่ให้กดปุ่ม [เก็บใหม่]
– การเก็บลายนิ้วมือที่ 2 ทําเช่นเดียวกับเก็บลายนิ้วมือที่ 1
– เมื่อการเก็บลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วสีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดังรูป

2014-04-22 11-17-46

   แก้ไขข้อมูลพนักงาน
ต้องการแก้ไขข้อมูลพนักงานสามารถทําได้โดยค้นหารายชื่อได้จากหน้า “รายชื่อพนักงาน” – พนักงานสามารถเลือกกรุ้ปพนักงานได้ตามหัวข้อที่ต้องการดังรูป

2014-04-22 11-18-07

– พนักงานสามารถเลือกดูข้อมูลของพนักงานที่มีอยู่ โดยเลือกเมนูที่ต้องการย้าย ไปอยู่บริเวณข้อความ [Drag a column header here to group by column] ข้อมูล ของพนักงานจะถูกแยกตามเมนูที่เลือก

2014-04-22 11-18-32

– พนักงาน สามารถใช้เมนู  ค้นหา โดยเลือกหัวข้อตามต้องการและค้นหาข้อมูล

2014-04-22 11-18-57

– ถ้าดับเบิ้ลคลิกในส่วนของ พนักงาน / รหัสสแกน หรือเลือกพนักงาน/ รหัส พนักงาน แล้วกดเมนู [edit] ที่อยู่ซ้ายมือรายละเอียดของ พนักงาน จะปรากฏใน หน้าของ Main window หรือ คลิ๊กที่แถบ [User Data] แล้วเลื่อนลูกศรซ้าย-ขวา เพื่อค้นหาข้อมูลของพนักงานตามต้องการ

ลบพนักงาน
หมายถึงลบข้อมูลพนักงานที่อยู่ในฐานข้อมูล
กดปุ่ม [ลบพนักงาน] 

2014-04-22 11-27-36

เลือกพนักงานที่ต้องการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล

2014-04-22 11-28-09

กดปุ่ม [Delete] เพื่อลบข้อมูลพนักงานที่เลือก

นําเข้าข้อมูลพนักงาน
ถ้าการดึงข้อมูลของพนักงานจากเครื่องสแกนมาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล
กดปุ่ม [นําเข้าข้อมูลพนักงาน]  ที่  Task bar

2014-04-22 11-28-37

เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการนํา ข้อมูลเข้ามาเก็บที่ฐานข้อมูล

2014-04-22 11-29-01

เลือกพนักงานที่ตองการนําข้อมูลเข้ามาเก็บที่ฐานข้อมูล ในกรณีที่ต้องการดึงข้อมูลพนักงาน ทั้งหมดเข้ามาเก็บที่ฐานข้อมูล สามารถคลิ๊กเม้าท์ด้านขวามือ จากนั้นเลือกเมนู [เลือกทั้งหมด]

2014-04-22 11-29-23

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปเครื่องสแกน (เลือกเครื่องสแกน)
กดปุ่ม [ส่งออกข้อมูลพนักงานไปเครื่องสแกน (เลือกเครื่องสแกน)] เพื่อเริ่มการใช้งานเมนูนี้

2014-04-22 11-30-35

เลือกพนักงานที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องสแกน แล้วกดปุ่ม [ต่อไป]

2014-04-22 11-30-59

เลือกกลุ่มที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องสแกน แล้วกดปุ่ม [ต่อไป]

2014-04-22 11-31-17

เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งข้อมูล

2014-04-22 11-31-34

ข้อมูลพนักงานจะถูกส่งไปยังเครื่องสแกน

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปเครื่องสแกน (ตามกล่มผู้ใช้งาน)

2014-04-22 11-32-06

กดปุ่ม [ส่งออกพนักงานไปเครื่องสแกน  (ตามกลุ่มผู้ใช้งาน) ]
1.เลือกกลุ่มที่ต้องการส่งข้อมูล
2.เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งข้อมูล
3.กดปุ่ม [Next]

2014-04-22 11-45-29

4.เลือกพนักงานที่ต้องการส่งข้อมูล
5.  กดปุา่ม [ต่อไป] เพื่อส่งข้อมูล

2014-04-22 11-46-38

ลบข้อมูลพนักงาน [บนเครื่องสแกน]

1.กดปุ่ม [ลบพนักงาน (บนเครื่องสแกน) ]

2014-04-22 11-47-05
2.เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกน

2014-04-22 11-47-27
3.กดปุ่ม [ต่อไป] เพื่อลบข้อมูลพนักงานที่เลือก

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการลบข้อมูลพนักงานออกจากเครื่องสแกนและฐานข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Warp X_Client ควรลบข้อมูลพนักงาน จากเครื่องสแกนก่อนที่จะลบข้อมลูพนักงานจากฐานข้อมูล

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป